Original Research

Die Bergrede as ’n moontlike reaksie teen Paulus

C F. Meiring, Francois P. Viljoen
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 48, No 1 | a1697 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v48i1.1697 | © 2014 C F. Meiring, Francois P. Viljoen | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 July 2013 | Published: 21 July 2014

About the author(s)

C F. Meiring, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa
Francois P. Viljoen, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Abstract

’n Verskeidenheid navorsing is al oor die teologiese verband tussen Matteus en Paulus gedoen. Hierdie navorsing het uiteenlopende gevolgtrekkings opgelewer wat in drie groepe verdeel kan word. Sommige navorsers is van oordeel dat die Matteus-evangelie ’n anti-Pauliniese ondertoon bevat wat veral in die Bergrede waargeneem kan word. Hierdie polemiek word betrek by uitsprake oor die siening of interpretasie van die Tora. ’n Vergelyking tussen Matteus 5:17 en Paulus se siening oor die wet soos in die Romeine-brief (3:19; 6:14; 7:6; 8:2; 10:4; ens.), kan tot so ’n gevolgtrekking kom. Daarmee saam word die prominensie van Petrus in die Matteus-evangelie as bewysgrond gebruik dat Matteus teen Paulus reageer. Die oortuiging kan dus bestaan dat Matteus doelbewus met die skryf van hierdie Evangelie teen Paulus reageer, veral wanneer die insident in Antiogië in gedagte gehou word. ’n Tweede groep meen dat Matteus en Paulus teologies naby aan mekaar is, terwyl daar ook ’n derde groep is wat oordeel dat Matteus en Paulus wel van mekaar verskil, maar mekaar ook komplementeer. Met hierdie artikel word daar gepoog om meer duidelikheid oor die teologiese verhouding tussen Matteus en Paulus te verkry.

 

The Sermon on the Mount as possible reaction against Paul. Much research has been done about the theological relationship between Matthew and Paul. This research has numerous conclusions and can be divided into three groups. Some researchers say that the Gospel of Matthew contains an anti-Pauline text or that an anti-Pauline polemic is recognisable in the Sermon on the Mount. The polemic involves the interpretation of the Torah. A comparison between Matthew 5:17 and Paul’s stance on the law in Romans (3:19; 6:14; 7:6; 8:2; 10:4; etc.) may lead to such a conclusion. Together with this, the prominence of Peter in the Matthean Gospel is used to prove that Matthew reacted against Paul. All of this and with the incident at Antioch in mind, the idea may arise that Matthew deliberately wrote the Gospel to react against Paul. A second group concludes that Matthew and Paul were theologically close and lastly there is a group that says Matthew and Paul differ but also complement each other. This article attempts to give more clarity on the theological relationship between Matthew and Paul.


Keywords

Matteus; Paulus; Petrus; Bergrede; anti-Paulinies

Metrics

Total abstract views: 3505
Total article views: 6908


Crossref Citations

No related citations found.