Original Research

Is God (in)konsekwent? Heerskappy, oorweging en aanspreeklikheid in die Dawidsgeskiedenis in die boeke van Samuel

Jaap L. Helberg
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 48, No 2 | a863 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v48i2.863 | © 2014 Jaap L. Helberg | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 May 2013 | Published: 13 March 2014

About the author(s)

Jaap L. Helberg, Faculty of Theology, North-West University, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

As ’n eenheid openbaar die Samuelboeke die aanspreeklikheid van mense in hulle verhouding tot mekaar en tot God. Hierdie artikel ondersoek die vraag na God se konsekwentheid wat ook die vraag impliseer of alles onder sy heerskappy plaasvind. Die bevinding is dat alles onder God se allesoorkoepelende, vrymagtige en persoonlike heerskappy gebeur. Vir die beperkte menslike oorweging is dit geheel en al onpeilbaar anders. Dit is nie ’n nuutskepping oor sy Woord wat die lig bring nie, maar die nuutontdekking in sy Woord. Hy laat reg en geregtigheid geld, maar in ’n nog sterker mate ook sy genade. Uiteindelik is sy konsekwentheid – ‘die dwaasheid van die kruis’ – ten volle geopenbaar in die verwagte Messias, Jesus Christus. In die huidige stukkende werklikheid oefen God ook sy heerskappy uit deur persone wat hulle eie agendas het, selfs bose agendas. So laat Hy gelowiges tot selfontdekking, berou en bekering oor hulle sonde kom. Hulle leef met kinderlike vertroue op God en volgens die groot gebod van die liefde.

The books of Samuel as a unity reveal the accountability of people in their relations to each other and to God. This article explores the issue of God’s consistency, including the question whether everything happens under his reign. The finding is that everything happens under his all-embracing, all-powerful and personal sovereignty, which is unfathomable by the limited human deliberation. It is not a new creation about his Word which brings the light, but the new discovery in his Word. He asserts justice, and to an even greater extent, his grace. His consistency – ‘the foolishness of the cross’ – is ultimately fully revealed in the expected Messiah, Jesus Christ. In the present broken reality God also asserts his sovereignty through people who have their own agendas, even evil agendas. Thus, He brings believers to self-discovery, remorse and repentance from their sins. They live with childlike trust in God and according to the great commandment of love.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2111
Total article views: 5327


Crossref Citations

No related citations found.