Author Details

de Wet, F.W., Praktiese Teologie Skool vir Kerkwetenskappe Potchefstroomkampus Noordwes-Universiteit, South Africa

  • Vol 45, No 1 (2011) - Original Research
    Die noodsaak daarvan om metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van werklikheidsbeskouing in praktiesteologiese wetenskapsbeoefening uit te spel
    Abstract  PDF