Original Research

Fulfilment of righteousness: Historical and ontological perspective of Matthew 3:15

Paul R. McCuistion, Colin Warner, Francois P. Viljoen
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 48, No 1 | a1695 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v48i1.1695 | © 2014 Paul R. McCuistion, Colin Warner, Francois P. Viljoen | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 09 July 2013 | Published: 21 May 2014

About the author(s)

Paul R. McCuistion, Saint Leo University, United States and Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa
Colin Warner, Saint Leo University, United States and Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa
Francois P. Viljoen, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Abstract

This article maintained that the historicity of Jesus’ baptism was intended to flesh out the righteousness of God that was well-documented in the Hebrew Scriptures. Furthermore, the historical event initiated the ontological emphasis on the relationship of baptism to righteousness. To support this proposal, this article focused on Matthew’s fulfilment statement in Matthew 3:15. Looking specifically at this verse within its context, the article examines what Matthew may have intended for his community to grasp regarding the Christian tradition of righteousness. The article is divided into four sections that are intended to examine Matthew’s intentions. Firstly, the immediate context is examined, showing the influences and setting for the fulfilment statement. The following section explores the fulfilment statement within this context. The third section uncovers some of the theological traditions in Paul and the church fathers. Finally, the baptismal statement of Matthew 3:15 will be tied directly to the relationship of the law and righteousness in Matthew’s ἦλθον statement of Matthew 5:17.

Hierdie artikel betoog dat die historiese waarheid van Jesus se doop bedoel was om die geregtigheid van God, wat volledig uiteengesit is in die Hebreeuse Bybel, te versterk. Verder het die historiese gebeurtenis die ontologiese klem op die verhouding van die doop tot geregtigheid geïnisieer. Om hierdie voorstel te ondersteun, fokus hierdie artikel op Matteus se verklaring van verwesenliking (Mat 3:15). Deur spesifiek na hierdie vers binne sy konteks te kyk, ondersoek die artikel wat Matteus moontlik beplan het sodat sy gemeenskap die Christelike tradisie van geregtigheid kon begryp. Die artikel is in vier afdelings verdeel om sodoende Matteus se bedoelings te ondersoek. Eerstens word die onmiddellike konteks ondersoek wat die invloede en agtergrond van die verklaring van die verwesenliking uitwys. In die volgende afdeling word die verklaring van die verwesenliking in hierdie konteks verken. In die derde afdeling word ’n paar van die teologiese tradisies van Paulus en die kerkvaders aan die lig gebring. Ten slotte is die doopverklaring van Matteus 3:15 regstreeks aan die verhouding van reg en geregtigheid in Mattheus se ἦλθον verklaring van Matteus 5:17 gekoppel.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3683
Total article views: 7501

 

Crossref Citations

1. Fulfilled through the prophets
Paul R. McCuistion
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 50  issue: 4  year: 2016  
doi: 10.4102/ids.v50i4.2041