Original Research

Missionale kerkwees en die elektroniese sosiale media

Martin J. Lazenby, Cornelius J.P. Niemandt
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 48, No 1 | a1770 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v48i1.1770 | © 2014 Martin J. Lazenby, Cornelius J.P. Niemandt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 16 October 2013 | Published: 07 November 2014

About the author(s)

Martin J. Lazenby, Department of Theology, University of Pretoria, South Africa
Cornelius J.P. Niemandt, Department of Theology, University of Pretoria, South Africa

Abstract

Die geweldige toename in die benutting van die sosiale media as interaktiewe kommunikasiemiddel wêreldwyd, bied aan die Christelike kerk groot missionale geleenthede, maar stel ook groot uitdagings en eise. Hierdie geleentheid moet benut word om missionaal ’n verskil ten gunste van God se koninkryk te maak. Die inhoud en die kommunikasiestyl kom onder die vergrootglas. Hierdie artikel poog om ’n paar bybels-etiese beginsels aan te dui wat as basis vir die missionale styl van kommunikasie moet dien. As uitgangspunt word die Bybel as die Woord van God gebruik. Daar word geredeneer dat die moreel-etiese beginsels wat in die Bybel aan die gelowige voorgeskryf word, van die grootste belang is om gestalte te gee aan die koninkryk van God in hierdie wêreld wanneer via die sosiale media op horisontale vlak met mense gekommunikeer word. Dit gaan dus vir die gelowige nooit net om humanistiese, sosiale kommunikasie nie, maar altyd dat die beeld van God in hierdie wêreld geëer en sy koninkryk daardeur uitgebou word. Vir die Christen-gelowige gaan dit nooit om die mens nie, maar altyd om God se eer en die manifestasie van sy koninkryk.

Being a missional church and the social media. The tremendous increase in using the social media as interactive communication medium worldwide creates the opportunity for the Christian church to make a missional difference in favour of God’s kingdom on earth. It also brings great challenges with it. This means that the way communication via the mass social media is done, becomes of the utmost importance. The content as well as the manner in which the communication is conducted must be considered. This article aims at providing certain basic biblical-ethical principles for communicating in the mass social media that will serve the missional calling of the church. The point of departure is the Word of God. The basic focus of the argument is that the moral-ethical principles given to the believer in the Bible are of the utmost importance to give practical form to the kingdom of God on earth by means of horisontal communication via the social media. For the Christian believer the focus never falls on humanistic social communication as such, but always to glorify the image of God and thereby expand God’s kingdom in this world.


Keywords

missiologie; Kerk-wees; Liefde; Etiek; Massamedia; Kommunikasie; Missionale; Skeppingsmatigheid; Liefdesgebod;

Metrics

Total abstract views: 3390
Total article views: 6811


Crossref Citations

No related citations found.