Original Research

Landskap van gemeentesang in die Nederduitse Gereformeerde Kerk aan die begin van die een-en-twintigste eeu: Voorlopige verkenning

Coenie Calitz
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 1 | a1795 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i1.1795 | © 2015 Coenie Calitz | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 21 January 2014 | Published: 19 March 2015

About the author(s)

Coenie Calitz, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Abstract

Musiek en sang binne die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) is in ’n proses van radikale verandering. Binne ’n ‘global village’ kan die ses strominge van kerkmusiek soos Paul Basden (2004) dit beskryf het, van groot waarde wees om die huidige prosesse in die NG Kerk te identifiseer en te beskryf. Hierdie prosesse word dikwels oorvereenvoudig deur die gebruik van die term ‘blended worship’. ’n Dieper kyk na die bedoeling en betekenis van die term ‘blended worship’ wys dat die term in baie gevalle nie vir die huidige situasie of prosesse in die NG Kerk geskik is nie. Die huidige situasie veronderstel nie net die gebruik van nuwe vorms van musiek naas die oue nie, maar in baie gemeentes impliseer dit ’n wegbeweeg van die oue na die nuwe. Die uitdaging bly steeds om binne hierdie situasie getrou aan die Woord van God te bly, maar ook om effektief na die behoefte van die mense van ons tyd te handel.

Landscape of congregational singing in the Dutch Reformed Church at the beginning of the 21th century: Preliminary exploration. Music and singing in the Dutch Reformed Church (DRC) is in a process of radical change. Within a global village, the six views of worship as identified by Paul Basden (2004) could be of great value in understanding die processes and streams within the music of the DRC. Variations and combinations of these views (streams) could be observed within the present-day liturgical singing within the DRC. This process is often oversimplified by using the term blended worship; a closer look at blended worship illustrates that the term blended worshipin its original intention does not fit the current situation or process. The current situation does not only imply new forms of music combined with the old forms, it often implies a move away from the old in the direction of the new. Within this process the challenge of the DRC will be to stay faithful to the Word of God as well as contemporary society.


Keywords

Congregational singing; church singing; hymns; bricaloge; blended worship

Metrics

Total abstract views: 3366
Total article views: 7930


Crossref Citations

No related citations found.