Original Research

Wisdom’s rebellion: Kingdom politics as a guerrilla drama

Petrus P. Kruger
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 1 | a1896 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i1.1896 | © 2015 Petrus P. Kruger | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 22 October 2014 | Published: 12 June 2015

About the author(s)

Petrus P. Kruger, Research Fellow, Faculty of Theology, North West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Abstract

This article aims at exploring kingdom politics in South Africa as a guerrilla drama, not only of a contemporary play of wisdom as human virtue, but specifically in the form of the personified Wisdom’s play (cf. Christ’s parable of the children on the marketplace; Lk 7). Firstly, it investigates the availability of hermeneutical space for such an enterprise, attending to the concept of rebellion vis-à-vis a scripture-based, imaginative, theodramatic articulation of the Wisdom’s play of the parable. Secondly, the public space for the enactment of such a ‘wisdom’s rebellion’ is probed. It should not be neutrally indifferent to, but positively advancing of, the nearly universally accepted ‘golden rule’. The public space should, in the public imagination, be seen and treated as a kind of public theatre, hospitable to a plurality of worldviews, each freely and imaginatively enacting its own political alternatives before the critical eyes of a democratic voting public. A follow-up article will attempt to outline the difference it might make to the human dignity of the participants (actors) and in their humane political actions (theodramatic roles), if they can imagine themselves as performing (not only theorising about and not only feeling passionately about) wisdom’s subversive play of God’s kingdom in South Africa.

 

Hierdie artikel stel ondersoek in na koninkrykspolitiek in Suid-Afrika as ’n guerrilladrama wat die vorm van ’n wysheidspel aanneem; nie alleen ’n eietydse spel van wysheid as ’n menslike deug nie, maar veral as spel van die gepersonifieerde Wysheid (vgl. Christus se gelykenis van die kinders wat op die markplein speel; Luk 7). Eerstens word na die beskikbaarheid van ’n hermeneutiese ruimte vir so ’n onderneming gevra. Daarby word aandag geskenk aan die konsep van rebellie in verband met ’n skriftuurlik gefundeerde, verbeeldingryke, teodramatiese uitwerking van Wysheid se spel na aanleiding van die genoemde gelykenis.Tweedens word die publieke ruimte vir ‘Wysheid se rebellie’ heuristies afgetas. Hierdie ruimte mag nie neutraal-onverskillig wees nie, maar moet positief-bevorderend staan teenoor die feitlik universeel-aanvaarde ‘goue reël’. Die publieke ruimte moet in die publieke verbeelding as ’n soort publieke teater gesien en hanteer word, waar ’n pluraliteit van wêreldbeskouings gasvry verwelkom word sodat elkeen vrylik en verbeeldingryk, tussen die ander, sy eie politieke alternatief voor ’n kritiese, demokratiese kieserskorps kan ‘uitbeeld’. ’n Opvolg artikel sal probeer aantoon watter verskil dit aan die menslike waardigheid van die deelnemers (akteurs) en aan hulle menswaardige politieke aksies kan maak, wanneer hulle in hulle verbeelding hulleself nie net as denkers oor of passievol-voelendende deelnemers van Wysheid se subversiewe drama van God se koninkryk in Suid-Afrika beskou nie.


Keywords

New South Africa; political resistance; theodrama;postsecularity

Metrics

Total abstract views: 2644
Total article views: 5334

 

Crossref Citations

1. Reading the text of 1 Kings 3:7-9 as inspirational teaching on leadership to the modern church: A hermeneutical perspective
Mogomme Alpheus Masoga
Pharos Journal of Theology  issue: 104(2)  year: 2023  
doi: 10.46222/pharosjot.104.25