Original Research

Shattering the idols: Confronting the obstinate hold of dehumanising powers on post-apartheid South Africans with the living presence of the crucified and resurrected Lord

Ferdinand P. Kruger, Friedrich W. de Wet
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 1 | a1937 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i1.1937 | © 2015 Ferdinand P. Kruger, Friedrich W. de Wet | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 January 2015 | Published: 01 July 2015

About the author(s)

Ferdinand P. Kruger, Department of Practical Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa
Friedrich W. de Wet, Department of Practical Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Abstract

This practical-theological article focuses on the spiritual dimension of forces that are influencing the social fabric of post-apartheid South Africans. Working with Eswine’s assumption, we reflect on the hold of idols on the hearts and minds of people. The spiritual powers at work in society develop into idols and place their own desires above God’s purpose for humanity and creation. Rather than serving the ends of human life, the powers exercise dominion over human beings, restricting and dehumanising them and destroying the fabric of integrated social life by means of the blinding and hardening hold of idolatry. In the post-apartheid South African society this idolatry manifests in the illusion of power flowing from entitling oneself to self-aggrandisement and in the false sense of stability flowing from the efforts of the middle class in establishing a sophisticated first-world enclave aimed at protecting themselves from the third-world masses. The purpose is to develop the contours for a homiletic theory aimed at shattering the obstinate hold of idols by means of the prophetic act of ministering the living presence of the crucified and resurrected Christ in the hearts and minds of preachers and listeners. A theory is envisioned for an iconoclast action that originates from a different power and wisdom base than is the case with the dominating forces and the hold of their idols,namely a field of force with the integrating presence of the risen Christ at its heart; a space where a liberated and reconciled humanity will be able to flourish.

Die verbryseling van die afgode: Die konfrontering van die hardnekkige houvas van verontmenslikende kragte op post-apartheid Suid-Afrikaners met die lewende teenwoordigheid van die gekruisigde en opgestane Here. Hierdie prakties-teologiese artikel, fokus op die geestelike dimensie van magte wat in ’n post-apartheid Suid-Afrikaanse samelewing ’n invloed op die sosiale omgewing uitoefen. Die uitgangspunt van Eswine dien as aansporing vir die besinning oor die houvas wat afgode op die harte en gedagtes vangelowiges het. Die funksionering van geestelike magte in die samelewing word ondersoek. Hierdie magte verhef hulself tot afgode en plaas hulle eie begeertes bo God se wil vir die skepping en die mens. In plaas daarvan om God se wil vir die onderhouding van die menslike lewe te eerbiedig oefen hierdie magte heerskappy oor mense uit deur afgodery waardeur die geïntegreerdheid van die samelewing gedisintegreer word. Mense word verblind om die invloed van afgodery in hulle lewens te vestig. In ‘n post-apartheid Suid-Afrikaanse samelewing manifesteer dit deur die illusie van mag voortvloeiend uit selfverheerliking, as ook in die middelklas se koorsagtige poging om hulleself in `n gemaklike eerste-wêreldenklawe te isoleer as beskerming teen die Derdewêreldse massas. Die outeurs wil ‘n homiletiese teorie vir die verydeling van afgodery ontwerp wat in die teenwoordigheid van die gekruisigde enopgestane Christus in die harte en gedagtes van hoorders gegrond is. Hierdie kragveld open ’n lewensruimte waarin gelowiges, bevry van die mag van afgodery, versoend sal kan floreer.


Keywords

Key-terms:Homiletics;Idolatry;De-humanizing powers;Post-apartheid South AfricaCross and resurrection;

Metrics

Total abstract views: 2848
Total article views: 5850


Crossref Citations

No related citations found.