Cover Image

Original Research

Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

Andries le Roux du Plooy
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 46, No 1 | a36 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v46i1.36 | © 2012 Andries le Roux du Plooy | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 09 July 2012 | Published: 12 October 2012

About the author(s)

Andries le Roux du Plooy, School of Ecclesiastical studies, Potchefstroom Campus, North West University,, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1) die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2) die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3) enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4) normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas.


The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1)  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2) the character and nature of hermeneutics of church polity; (3) theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4) normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that minimum research has been done on the topic of hermeneutics for reformed church polity. This contribution was an effort to suggest and explain a number of hermeneutical principles and guidelines, which may serve and encourage churches and assemblies to interpret, utilise and apply the Church Order in an adequate and responsible way.


Keywords

Hermeneutics; Reformed Church polity; Interpretation of laws; Church polity; Church order

Metrics

Total abstract views: 3361
Total article views: 6812

 

Crossref Citations

1. The composition of reformed church orders: A theological, reformed and juridical perspective
Leon Van den Broeke
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 52  issue: 2  year: 2018  
doi: 10.4102/ids.v52i2.2351