Original Research

Die koninkryk van God as ’n kontekstueel-paradigmatiese sleutel vir Skrifberoep in die etiek

De Wet Saaiman
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 48, No 2 | a1759 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v48i2.1759 | © 2014 De Wet Saaiman | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 19 September 2013 | Published: 25 November 2014

About the author(s)

De Wet Saaiman, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

In die lig van die Christelike etiek is ’n beroep op die Skrif ’n sine qua non waar standpunte oor etiese vraagstukke ingeneem word. Deur ’n beroep op die Skrif te doen, is die probleem ongelukkig nie sonder meer opgelos nie. Hierdie artikel toon aan dat die begrip koninkryk van God as tema as ’n hermeneutiese vertrekpunt kan dien in die soeke na antwoorde op etiese vraagstukke. Daar word aangedui dat die koninkryk van God ’n noodsaaklike tema is omdat sekere wetsbepalings en kontekstueel bepaalde beginsels en norme in die voortsetting van die gedagte van die koninkryk van God in die Ou en Nuwe Testament ingebed is. Daar is egter ook sekere voorskrifte binne die teokratiese bestel wat vir die volk Israel in hulle spesifieke konteks gegee is wat nie noodwendig direk in die hedendaagse samelewingskonteks kan en mag toegepas word nie. Die boodskap van die Skrif moet dus op ’n verantwoordelike en geldige wyse gekonstateer word en effektief aan die moderne samelewing oorgedra word.

The kingdom of God as a contextual paradigmatic key for using Scripture in ethics. The use of Scripture is, in light of Christian ethics, a sine qua non when positions with regard to ethical problems are assumed. A simple interpretation of Scripture does not necessarily settle the problem. This article shows that the concept kingdom of God as a theme can serve as a hermeneutical point of departure in the search for answers to ethical questions. It is shown that the kingdom of God is a necessary theme due to the fact that certain legal stipulations and contextual based principles and norms are embedded in the idea of the kingdom of God in the Old and New Testament. There are also certain prescriptions within the theocratic system of Israel in its specific context that may not and cannot be directly applied to the modern day societal context. The message of the Bible must thus be established in a responsible and valid way, and communicated effectively to modern day society.


Keywords

Christian Ethics; Hermeneutics; Kingdom of God; Old Testament; New Testament; Romans 13:17; Interpretation of Scripture

Metrics

Total abstract views: 2442
Total article views: 5708


Crossref Citations

No related citations found.