Original Research

Beroep op die skrif in die vorm van etiese standpunte, Deel 2: ’n Etiese verstaan van die vrou in die Bybel

Adriaan L. Rheeder
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 46, No 2 | a65 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v46i2.65 | © 2012 Adriaan L. Rheeder | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 10 July 2012 | Published: 05 December 2012

About the author(s)

Adriaan L. Rheeder, School for Ecclesiology, Potchefstroom Campus, North-West-University,, South Africa

Abstract

In ’n vorige artikel is beredeneer dat die grammaties-historiese metode van Skrifuitleg as kreatuurlike geskrif nie meer voldoende is vir alleengebruik in Skrifvertolking nie en dat dit met ander uitgangspunte aangevul moet word. In aansluiting by twee hermeneutiese uitgangspunte wat in ’n vorige artikel behandel is (Rheeder), word in hierdie artikel ’n verdere drie hermeneutiese vertrekpunte bespreek, naamlik teenkultuur, nie-wetenskaplike skopus en moreel-etiese vertolking. Die teenkulturele vertrekpunt gaan uit van die oortuiging dat outentieke getuienis in die Skrif gevind word in dit wat verskil (afwyk) van die omliggende antieke kultuur, terwyl die nie-wetenskaplike skopus vertrekpunt uit gaan van die standpunt dat wetenskaplike (of empiriese) kennis in die Bybel buite die skopus of bedoeling van die Skrif staan. Die moreel-teologiese vertolking as vertrekpunt van die standpunt uitgaan dat ’n moreel-teologiese beoordeling van liefde die keuse tussen twee konflikterende, maar beide aanvaarbare, interpretasies moet begelei. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat ’n etiese verstaan van die posisie van die vrou beteken dat die vrou as gelykwaardig aan die man beskou en so behandel moet word, wat beteken dat die vrou, net soos die man, tot enige amp in die kerk toegelaat mag word.

Appeal to Scriptures in the formation of an ethical point of view: An ethical understanding of women in the Bible. In a previous article it was argued that the grammatical-historical method  of  Bible  exposition  was  no  longer  sufficient  as  sole  method  and  should  be supplemented with other hermeneutical points of departure. Following the discussion of two hermeneutical points in a previous article (Rheeder), this article will discuss three other hermeneutical points of departure, namely counterculture, non-scientific scope and moral-ethical interpretation. The counter-cultural point of departure is based on the belief that authentic witness in Scripture is found in that which is different (that which deviates) from the surrounding ancient culture, while a non-scientific scope starts from the view that scientific (or empirical) knowledge in the Bible is outside the scope or intent of Scripture. The point of departure of the moral-theological interpretation is the view that a moral-theological evaluation of love should inform the choice between two conflicting but mutually acceptable interpretations. It is concluded that an ethical understanding of women in the Bible means that women should be regarded and treated as equal to men, which leads to the further conclusion that all offices in the church should be open to women.

Keywords

Hermeneutiek; Grammaties-histories; Skrifberoep; Skrifgesag; Teenkultuur; Nie-wetenskaplike skopus; Moreel-etiese vertolking

Metrics

Total abstract views: 3998
Total article views: 9402

 

Crossref Citations

1. DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA EN “VROUE IN DIE AMP” 1994-2016
Jacobus Marthinus Vorster
Studia Historiae Ecclesiasticae  vol: 42  issue: 3  first page: 33  year: 2016  
doi: 10.25159/2412-4265/1279