Original Research

Soorte vrae in 1 Korintiërs 7–8 en 10:1–11:1

Andreas H. Snyman
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 47, No 1 | a91 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v47i1.91 | © 2013 Andreas H. Snyman | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 11 July 2012 | Published: 04 October 2013

About the author(s)

Andreas H. Snyman, Department of New Testament, University of the Free State, South Africa

Abstract

1 Korintiërs 7–8 en 10:1–11:1 is deel van Paulus se antwoord op ’n brief wat hy van die Korintiërs ontvang het (7:1). Die twee gedeeltes handel oor die huwelik en afgodery, meer spesifiek die eet van vleis in heidense tempels. In sy antwoord gebruik hy ’n aantal vrae wat in kommentare bloot as retoriese vrae beskryf word. Die doel van hierdie artikel is om hierdie vrae fyner te onderskei aan die hand van ’n model wat uit die taalhandelingsteorie ontwikkel is. Die model word kortliks opgesom, gevolg deur ’n sistematiese ondersoek van al die vrae in hierdie twee gedeeltes. Die gevolgtrekking is dat die noemer ‘retoriese vraag’ ’n oorvereenvoudiging is, wat nie reg laat geskied aan die wyse waarop Paulus verskillende soorte vrae gebruik om die impak van sy antwoord aan die Korintiërs te verhoog nie. Deur die vrae te onderskei en binne ’n wetenskaplike raamwerk te beskryf, is ook ’n poging om ’n bydrae tot die vertaling en eksegese van die betrokke gedeeltes te lewer.

1 Corinthians 7–8 and 10:1–11:1 form part of Paul’s response to a letter from the Corinthians, refered to in 7:1. These two sections deal with matters on marriage and idolatry, specifically that of eating meat in pagan temples. In Paul’s response he uses a number of questions, which all commentaries simply describe as rhetorical questions. The purpose of this article is to distinguish these questions more clearly on the basis of a model, developed from speech act theory. The model is briefly summarised, followed by a systematic examination of all the questions in these two sections. The conclusion is that the denominator ‘rhetorical question’ is an oversimplification that does not do justice to the way in which Paul uses various types of questions to enhance the impact of his response to the Corinthians. By distinguishing and describing these questions within a scientific framework, an attempt was also made to contribute to the translation and exegesis of the passages involved.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3149
Total article views: 6773


Crossref Citations

No related citations found.