Original Research

’n Retoriese analise van Romeine 9:1–10:4

A.H. (Andries) Snyman
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 1 | a1921 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i1.1921 | © 2015 A.H. (Andries) Snyman | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 12 January 2015 | Published: 11 June 2015

About the author(s)

A.H. (Andries) Snyman, Department of New Testament, University of the Free State, South Africa

Abstract

Die artikel is ’n poging om Paulus se retoriese strategie uit die teks self te rekonstrueer, eerder as om ’n klassieke of moderne retoriese model op die teks toe te pas. ’n Voorstel virso ’n teksgesentreerde benadering word kortliks opgesom, gevolg deur ’n beskrywing van die retoriese situasie wat Paulus in die brief wil ondersoek. Daar word geargumenteer dat Romeine 9:1–10:4 ’n integrale deel van Paulus se retoriese strategie vorm met die doel om sy gehoor te oortuig om sy siening van God se verlossingsplan, asook sy beoogde sending na Spanje te steun. In die proses van oorreding gebruik hy verskillende soorte argumente en retoriese tegnieke om die trefkrag van sy kommunikasie te verhoog. Die gevolgtrekkingis dat ’n teksgesentreerde benadering (met fokus op die funksionele aspekte van die teks) ’n beter alternatief as die bestaande benaderings (met fokus op die formele aspekte van die teks) bied.

A rhetorical analysis of Romans 9:1-10:4. This article is an attempt to reconstruct Paul’s rhetorical strategy from the text itself, rather than applying ancient or modern rhetorical models to his letters. A proposal for such a text-centred approach is briefly summarised, followed by a discussion of the rhetorical situation that Paul wants to address in this letter. It is argued that Romans 9:1–10:4 forms an integral part of his rhetorical strategy, aimed at persuading his audience in Rome to support his view on God’s plan of salvationas well as his forthcoming mission to Spain. In the process of persuasion Paul uses various types of argument and rhetorical techniques to enhance the impact of his communication.The conclusion is that a text-centred approach (with its focus on the functional aspects of the text) provides a better alternative to existing approaches (which focus on the formal aspects of the text).

 


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2973
Total article views: 5858


Crossref Citations

No related citations found.