Original Research

Die Christelike huwelik – ’n sosiale konstruk of ’n verbondsgegewe?

Jakobus M. (Koos) Vorster
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 2 | a1957 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i2.1957 | © 2015 Jakobus M. (Koos) Vorster | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 26 March 2015 | Published: 05 August 2015

About the author(s)

Jakobus M. (Koos) Vorster, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

In die huweliksetiek van die postmoderne era pleit verskeie christelike teoloë vir ’n eietydse inkleding van die huwelikskonsep. As beginpunt word die standpunt oorweeg dat daar nie sprake van ’n sogenaamde ‘bybelse huwelik’ kan wees nie omdat die huwelik as instelling ’n sosiale konstruk is wat kultureel en tradisioneel bepaal word. So kan alternatiewe saamblyverhoudings deur christene in die huidige postmoderne era as geldig aanvaar word. Na die bespreking van sommige van die outeurs wat hierdie mening huldig se standpunte, pleit hierdie artikel vir die siening dat die huwelik verbondsgegewe en ’n instelling van God is. As sodanig is dit ’n instelling waar man, vrou en God verbind word in ’n interdimensionele spirituele verhouding wat uitstyg bo die patriargalisme en androsentrisme wat tradisioneelaan ’n christelike huwelik toegeskryf is. Deur te let op die skeppingsaard van die huwelik (imago dei en verbond) en die christologiese en pneumatologiese perspektief op hierdie instelling, word betoog dat dit nie maar net ’n sosiale konstruk is nie, maar dat dit ’n goddelike instelling is wat deur hoër beginsels, ontgin uit bybelse openbaring, ingerig behoort te word. As kerke die gedagte van die huwelik as ’n verbondsgegewe bedien, kan hulle bydra tot die vestiging van huwelike wat deur menswaardigheid, liefde, getrouheid en die ontwikkeling van die geestesgawes van man sowel as vrou gekenmerk word.

The Christian marriage – a social construct or a covenantal relation. In the postmodern ethics of marriage several christian theologians plead for a contemporary definition of the concept of marriage. They choose as a point of departure that the concept biblical marriage cannot be accepted as valid, because marriage is a social construct determined only by tradition and culture. Alternative forms of cohabitation should also be accepted by christians as valid in the contemporary postmodern environment. Following a discussion of the works of some of these authors who hold this opinion, this article attempts to make a case for the view that marriage should regarded as an institution of God and a covenantal reality, where husband, wife and God are bonded in an interdimensional relationship that overarches the patriarchalism and androcentrism that is usually ascribed to a christian marriage. By paying attention to the creational character of marriage (imago dei and covenant) and the christological and pneumatological perspectives on this institution, the article argues that marriage cannot be seen merely as a social construct, but that it is a divine institution that should be constructed according to the higher moral principles derived from the unfolding biblical revelation. If churches minister the idea of marriage as a covenantal relation, they can contribute to the establishment of christian marriages qualified by human dignity, love, faithfulness and the development of the spiritual gifts of both husband and wife.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2527
Total article views: 8350

 

Crossref Citations

1. Marriage and family in view of the doctrine of the covenant
Jakobus M. Vorster
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 72  issue: 3  year: 2016  
doi: 10.4102/hts.v72i3.3218